Ấm trà bộ

(ST1) BỘ ẤM TRÀ HỒNG HỌA TIẾT HOA
(ST1) BỘ ẤM TRÀ HỒNG HỌA TIẾT HOA
(ST2) BỘ ẤM TRÀ MEN XANH HOA DIÊN VỸ
(ST2) BỘ ẤM TRÀ MEN XANH HOA DIÊN VỸ
(ST3) BỘ ẤM TRÀ MEN XANH HỌA TIẾT XINH XẮN
(ST3) BỘ ẤM TRÀ MEN XANH HỌA TIẾT XINH XẮN
(ST5) BỘ ẤM TRÀ MEN XANH HỌA TIẾT HOA CÚC
(ST5) BỘ ẤM TRÀ MEN XANH HỌA TIẾT HOA CÚC
(ST6) BỘ ẤM TRÀ MEN LAM HỌA TIẾT TỈ MỈ
(ST6) BỘ ẤM TRÀ MEN LAM HỌA TIẾT TỈ MỈ
(ST7) BỘ ẤM TRÀ KUTANI HOA ĐÀO
(ST7) BỘ ẤM TRÀ KUTANI HOA ĐÀO
(ST8) BỘ ẤM TRÀ SỨ HOA
(ST8) BỘ ẤM TRÀ SỨ HOA